Fo Guang University

:::

20180922 Foguang University Mid-Autumn Festival Concert - Traffic Information

20180922 Foguang University Mid-Autumn Festival Concert - Traffic Information:

⊙ drive up the mountain by yourself
⊙Conference shuttle bus
    Jiaoxi / Yilan
   (16:30, 17:00, 17:30, last 18:00, only one bus per time)
   * Jiaoxi route: Jiaoxi Transfer Station, Jiaoxi Railway Station (Jingquan Fenglv-Reef Road), Foguang University Lin Meizhen Hostel
   *Yilan rear car location: Lanyang Bieyuan (257, Section 3, Zhongshan Road, Yilan City)

Edit